Basic Chinese Lessons Study Material GoodChinese

Basic Chinese Lessons

 • Basic Chinese
 • Numbers
 • Shopping
 • Travel
 • Greeting
 •    一

  one

     二

  two

  èr

     三

  three

  sān

     四

  four

     五

  five

     六

  six

  lìu

     七

  seven

     八

  eight

     九

  nine

  jǐu

     十

  ten

  shí

     十一

  eleven

  shí yī

     十二

  twelve

  shí èr

     二十

  twenty

  èr shí

     三十

  thirty

  sān shí

     一百

  one hundred

  yì bǎi

     一百二十三

  one hundred and twenty-three

  yì bǎi èr shī sān

     一千

  one thousand

  yì qiān

     一万

  ten thousand

  yí wàn

     十万

  a hundred thousand

  shí wàn

     一百万

  one million

  yì bǎi wán